Duif gevonden?

Agenda ALV Oostbrabant Agenda punt NPO Voorstel Vlucht programma zie onder bij uitslagen

12-01-2020

Agendapunt NPO
Zoals u allen wellicht gemerkt heeft is onze landelijke organisatie in zwaar weer terecht
gekomen na het opstappen van secretaris en penningmeester. Wij hebben u geprobeerd op
de hoogte te houden van alle ontwikkelingen door u alle verslagen van vergaderingen waar
wij aan deelgenomen hebben toe te zenden. Daarnaast is in het Spoor dit onderwerp de
afgelopen periode zeer vaak aan de orde geweest.
Naar onze mening is de angel in deze discussie ontstaan bij het accepteren van het plan
GPS2021 zonder dat inhoudelijk duidelijk was welke veranderingen in het beleid zouden
worden aangebracht. Daarnaast is de communicatie naar onze mening ver onder de maat
geweest. Hierdoor ontstonden vele discussies met name over:
1. Invloed van de nieuwe secties op het vliegprogramma leidend tot een enorme
uitbreiding van het aantal vluchten op verzoek van de specialisten. Balans in het totale
vliegprogramma werd niet gezocht of niet gevonden.
2. De introductie van nieuwe kloksystemen. Hier werd gepoogd via een Pilot inzicht te
krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden. Door velen werd deze Pilot uitgelegd
als zijnde de waarheid en de toekomst. Niets is minder waar; er is nog steeds geen
besluit genomen.
3. Nieuwe organisatievormen waarbij het bestaansrecht van kleine verenigingen in
gevaar kwam en waarbij afdelingen niet langer in het model voorkomen maar
vervangen worden door landelijk vastgestelde vlieggebieden, die de huidige
samenspelen en afdelingen splitsen.
Dit is slechts een greep uit de discussies die vaak zonder veel respect met elkaar werden
gevoerd en vaak ook zonder inzicht te hebben in wat nu eigenlijk de bedoeling van een
voorstel was. Wij als bestuur (van vrijwilligers) hebben gepoogd hier uw belang zoveel
mogelijk te verdedigen rekening houdend met uw besluit over GPS2021. De komende
ledenraad zullen wij moeten stemmen op een aantal voorstellen, die voorliggen of die we
verwachten op basis van onze vergaderingen met andere afdelingen. Daarom willen we u de
volgende vragen voorleggen, waarmee we inzicht hopen te krijgen in wat we namens u
moeten stemmen:

 

1. De rol van de secties en platforms zal zich moeten toespitsen op alle zaken behalve
het vaststellen van het definitieve vliegprogramma. Voor het vliegprogramma zullen
secties de kaders moeten vaststellen en randvoorwaarden voor hun discipline. Het
stemrecht van de secties en platforms op de ledenraad vervalt, de sectie gaan zich
richten op hun specialiteit en worden werkcommissies van het NPO-bestuur. Uw stem
wordt dan nog uitsluitend via de afdeling uitgebracht. Bent u voor of tegen deze
nieuwe taken en bevoegdheden van de secties?

 

2. De afdeling neemt in overleg met andere afdelingen de regie over voor het
vliegprogramma rekening houdend met landelijk vastgestelde kaders. Ook hier de
vraag bent u voor of tegen?

 

3. Ten aanzien van Elektronische Constateer Systemen mogen nieuwe ontwikkelingen
worden doorgevoerd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de oude systemen nog
in gebruik moeten kunnen blijven. Ook hier de vraag bent u voor of tegen?

 

4. De Olympiade. Momenteel hebben we geen inzicht in de verwachte kosten en
opbrengsten. Vind U dat we een Olympiade moeten organiseren onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat hij kostendekkend moet zijn en dat de begroting vooraf
door de NPO-Ledenraad moet zijn goedgekeurd. Ook hier de vraag bent u voor of
tegen?

 

5. Ten aanzien van de Olympiade een tweede vraag: Bent U voor of tegen het
organiseren van de Olympiade zonder inzicht in kosten en opbrengsten? Bent u voor
of tegen?

 

6. Heeft u er vertrouwen in dat het huidige NPO-bestuur kan aanblijven en de
duivensport in rustiger vaarwater kan brengen? Moeten we een motie van
wantrouwen als die wordt ingediend steunen?

 

 

 

VERENIGING VAN POSTDUIVENVERENIGINGEN
AFD. OOST-BRABANT
Secr. Karreputstraat 8
5392 CV NULAND
 073 – 5324168
e-mail: afd3.oost.brabant@ziggo.nl
KvK inschrijfnummer : 40215739

Nuland, 3 januari 2020

ALV donderdag 23 januari, 2020. Om 20 uur in Zalencentrum van Bussel, St.Jozefstraat 77, Deurne

A G E N D A

1) Opening en vaststelling agenda.
2) Goedkeuring notulen ALV van 7 maart 2019.
3) Status openstaande aktiepunten.
a. Drinkwateronderzoek
b. 8 juni Isnes wordt er gezamenlijk gelost (Uitgevoerd)
c. Toekomst ophaalpunten, 2018 & 2019 meten. 2020 beslissen
4) Vliegprogramma 2020.
5) Bespreking ingekomen voorstellen basisverenigingen.

Zie de bijlagen.
6) NPO aangelegenheden.
a. Ledenraad 25 jan a.s.
7) Samenwerking LiBra.
8) Vervoer Oost-Brabant door Belgische vervoerder Bauwens.
9) Globaal financieel overzicht Afdeling boekjaar 2018/2019.
10) Mededelingen Commissie Afdelingsconcoursen.
11) Mededelingen Commissie Jeugd- en Beginnerszaken.
12) Mededelingen Bestuur:
a. Data 2020:
i. ALV op 12 maart.
ii. Oost-Brabant Manifestatie op 7 november.

13) Rondvraag.
14) Sluiting.