Duif gevonden?

inmand advies npo

08-05-2020

COVID-19 protocollen

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over Maatregelen en Protocollen in verband met het COVID-19 virus.

Update NPO 27-4:

Protocol africhten duiven
Voor alle handelingen op het gebied van de duivensport hanteren we de maatregelen die horen bij het “nieuwe normaal”. We houden ons aan de hygiënevoorschriften, houden voldoende afstand en voorkomen samenkomsten. In dit protocol hebben we rekening gehouden met deze voorschriften.
Voorwaarden voor het individueel africhten van duiven;
1. Blijf thuis bij klachten, ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Ook als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking op Corona.
2. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie;
3. Rijd niet met meerdere personen in de wagen;
4. Vervoer uw duiven in schone manden die ontdaan zijn van stof en vuil;
5. De auto dient voldoende geventileerd te worden wanneer er duiven in aanwezig zijn;
6. Zoek een plek op waar u ruimte heeft om de duiven verantwoord te lossen;
7. Op de lossingsplek hanteren we de richtlijnen van het RIVM, zodat de onderlinge afstand tot mogelijk anderen die daar aanwezig zijn van 1,5 meter gewaarborgd blijft en er geen lichamelijk contact ontstaat.
8. Vermijd contact met anderen;
9. Na de lossing van de duiven wordt de losplaats schoon achtergelaten;
10. Verlaat de losplaats direct na het lossen van de duiven.


Protocol instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen
Voor alle handelingen op het gebied van de duivensport hanteren we de maatregelen die horen bij het “nieuwe normaal”. We houden ons aan de hygiënevoorschriften, houden voldoende afstand en voorkomen samenkomsten. In dit protocol hebben we rekening gehouden met deze voorschriften.
Voorwaarden voor het instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen;
1. Blijf thuis bij klachten, ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Ook als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking op Corona.
2. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie;
3. Liefhebbers komen op afspraak en worden opgeroepen als ze aan de beurt zijn. Tot dit moment wacht men in de auto;
4. De liefhebber brengt de klok en de bescheiden in het gebouw en hanteert hierbij de 1.5 meter afstand. Denk bijvoorbeeld aan een tafel bij de ingang van het gebouw waarop de spullen kunnen worden neergelegd.
5. De liefhebber levert de klok en de chipringen schoon aan;
6. De liefhebber geeft vooraf duidelijk aan welke zaken gewijzigd moeten worden. Bij voorkeur vooraf per mail;
7. De functionaris van de vereniging handelt de werkzaamheden af en desinfecteert nadien de klok.
8. De functionaris geeft een signaal naar de liefhebber wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Bij het overdragen van de klok en de overige bescheiden hanteren ze de 1.5 meter afstand;
9. De functionaris desinfecteert voordat de volgende liefhebber wordt geroepen zijn/haar handen.


Protocol inleveren en controleren hoklijsten
Voor alle handelingen op het gebied van de duivensport hanteren we de maatregelen die horen bij het “nieuwe normaal”. We houden ons aan de hygiënevoorschriften, houden voldoende afstand en voorkomen samenkomsten. In dit protocol hebben we rekening gehouden met deze voorschriften.
Voorwaarden voor het inleveren en controleren hoklijsten;
1. Blijf thuis bij klachten, ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Ook als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking op Corona.
2. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie;
3. Liefhebbers komen op afspraak en worden opgeroepen als ze aan de beurt zijn. Tot dit moment wacht men in de auto;
4. De liefhebber brengt de hoklijsten en de eigendomsbewijzen in het gebouw en hanteert hierbij de 1.5 meter afstand. Denk bijvoorbeeld aan een tafel bij de ingang van het gebouw waarop de spullen kunnen worden neergelegd.
5. De liefhebber biedt het geheel duidelijk aan en zorgt dat een controle snel afgehandeld kan worden;
6. De functionaris geeft een signaal naar de liefhebber wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Bij het overdragen van de bescheiden hanteren ze de 1.5 meter afstand;
7. De functionaris desinfecteert voordat de volgende liefhebber wordt geroepen zijn/haar handen.

Protocol April 2020
Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis

Inleiding
De duivensport kan op een dusdanige manier georganiseerd worden dat de leden geen onderling contact met elkaar hebben, en ook niet bij elkaar in dezelfde ruimte vertoeven. In de normale situatie is het verzamelen van de duiven voor de wedstrijden – het inkorven – een gezamenlijk gebeuren in het verenigingsgebouw. Met de in dit protocol omschreven aanpassingen kan het eenvoudig zo georganiseerd worden dat er geen contact is tussen de leden. Het aanleveren van de duiven kan plaatsvinden door de manden met duiven buiten het verenigingsgebouw af te geven. De liefhebbers komen afzonderlijk de duiven brengen volgens een rooster. Ook het halen en brengen van de modules van de duivenklokken (constateringssystemen) kan buiten het verenigingsgebouw plaatsvinden. Het inmanden van de duiven vindt plaats door 3 personen (inkorvers). Deze zorgen ervoor dat de aangeleverde duiven in de vervoersmanden worden geplaatst. Bij dit inkorven wordt een protocol gehanteerd zodat de inkorvers altijd tenminste 1,5 meter afstand houden.
Dit inkorven is de enige gezamenlijke activiteit die zich buitenshuis afspeelt. De liefhebber wacht het terugkeren van de duiven van de vlucht aan huis op. Door bij het inkorven alle voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals 1,5 meter afstand, in acht nemen van hygiëne en het niet laten deelnemen van zieke liefhebbers, wordt het risico op verspreiding van corona geminimaliseerd.
Welzijn van de duiven
Postduiven zijn in de loop der eeuwen zo gefokt dat zij gezamenlijk in groepen terug naar huis vliegen nadat ze op een aangewezen plaats zijn gelost. Om deze eigenschap te behouden is het van groot belang dat ze van jongs af aan leren zich te oriënteren en in grote groepen naar huis vliegen. Het is daarom voor de (jonge) duiven van groot belang om zich te ontwikkelen door jaarlijks aan vluchten deel te nemen waarbij de afstand geleidelijk wordt opgebouwd. De oude duiven hebben deze ervaring nodig om zich door te ontwikkelen. Voor jonge duiven geldt dat het van groot belang is om het vliegen naar huis in grote groepen duiven al op jonge leeftijd te leren.
Het vliegen van duiven is geen activiteit die het risico op verspreiding van het virus vergroot.
Uit onderzoek van Shi et. al. 20201 is gebleken dat 2 andere vogelsoorten niet gevoelig zijn voor het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Resultaten van infectiestudies in postduiven zijn op dit moment niet beschikbaar.
Organisatie van de postduivensport m.b.t. de coronamaatregelen
 De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (www.duivensportbond.nl ) draagt als overkoepelende organisatie zorg voor de vereiste protocollen.
 De afdelingen hebben een rol als het gaat over toezicht, vervoer en lossing van de duiven op de losplaats.
 De verenigingen zijn aangewezen om een omgeving te creëren waar duivenhouders onder veilige omstandigheden hun duiven kunnen aanvoeren volgens de 1,5-meter-samenleving.
 De werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven WOWD ( www.wowd.nl )
1 Shi et. al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2. Online: https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015347

Voorwaarden voor de vereniging
1. Activiteiten zijn alleen toegestaan als het afdelingsbestuur het gebouw goedgekeurd heeft.
2. Verenigingen weten wie er aanwezig zijn in het gebouw. Er wordt alleen toegang verleend aan leden van de vereniging.
3. Verenigingen informeren bij de ingang hun leden over de hygiëneregels in het gebouw via een poster of banner. De poster of banner wordt digitaal aangeleverd door de NPO. Verenigingen kunnen deze zelf printen.
4. In het gebouw en daarbuiten hanteren we de richtlijnen van het RIVM, zodat de onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd blijft en er geen lichamelijk contact ontstaat.
5. Verenigingen dienen looproutes dan wel scheidingsvakken aan te brengen om de door het RIVM voorgeschreven afstand (1,5 meter) te bewaren.
6. Een lid is verplicht zich vooraf aan te melden bij de vereniging, zodat er een rooster opgesteld kan worden en er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn.
7. Op aanwijzing van de toezichthouder kan het lid het gebouw betreden, kunnen de duiven en de klok aangeboden worden en zal het lid het gebouw verlaten.
8. De liefhebber dient de korven en de klok thuis te reinigen en te ontdoen van stof en vuil.
9. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voortdurend reinigen en desinfecteren van de apparatuur.
10. De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) mogen door maximaal 1 persoon tegelijk worden gebruikt en worden na gebruik van het toilet direct gereinigd.
11. De kantine is gesloten.
12. Wanneer maatregelen niet worden nageleefd door leden, kan het bestuur een lid (tijdelijk) de toegang tot het gebouw ontzeggen dan wel het lidmaatschap intrekken.
13. Er vinden geen samenkomsten plaats; enkel de toezichthouder, de inkorver en de persoon die de computer bedient zijn in het gebouw aanwezig.
14. De geldende protocollen bevinden zich ter inzage in het gebouw en kunnen getoond worden in geval van controle.
15. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen en dient daarop toe te zien. Personen die zich niet houden aan de voorschriften worden geweigerd.
16. Het afdelingsbestuur kan een instemming intrekken als gebleken is dat een vereniging zich niet houdt aan de geldende regels.

Aanvullende hygiënemaatregelen
1. De verenigingen dienen op strategische posities desinfecterende gel te plaatsen.
2. Prullenbakken dienen te worden afgesloten.
3. Bij binnenkomst dienen personen verplicht gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep.
Regels voor leden en voor iedereen die betrokken is bij het proces van inmanden, transport, lossen en afslaan
1. Blijf thuis bij klachten, ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Blijf ook thuis als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking op Corona.
2. Volg de aanwijzingen van de toezichthouder altijd op.
3. Houd u aan de regels voor aankomst en vertrek in de omgeving van het gebouw.
4. Vermijd fysiek contact met andere in of bij het gebouw aanwezige leden.
5. Neem alle meegebrachte zaken (duivenmanden en klok) weer mee naar huis. Zorg dat deze schoon zijn.
6. De liefhebber dient bij het aanleveren van de oude duiven, doffers en duivinnen gescheiden aan te bieden. Het dient voor de inkorver duidelijk te zijn welk geslacht in welke mand zit.
7. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.

Achtereenvolgens wordt nu ingegaan op
 Protocol voor Inkorven
 Protocol transport van de duiven
 Protocol lossing van de duiven
 Protocol afslaan van de klokken
 Bijlage 1, Verkort inkorfprotocol verenigingen

Protocol voor Inkorven
Duivenverenigingen werken toe naar verantwoord open stellen van hun gebouwen na de sluiting vanaf 15 maart. Hierbij wordt het maatschappelijk belang in acht genomen om liefhebbers zo snel mogelijk in een gecontroleerde en veilige omgeving weer te laten deelnemen aan de vluchten met postduiven. Aan verenigingen wordt voor het seizoen 2020 de mogelijkheid geboden om haar gebouw onder strikte voorwaarden open te stellen. De leden moeten op een veilige manier hun duiven kunnen brengen voor verzending naar de losplaatsen. Dat geldt ook voor de behandeling van de klokken waarin de data van de deelnemende liefhebbers en duiven worden opgeslagen en uitgelezen.
Inkorven van duiven in het verenigingsgebouw
De liefhebbers komen op afspraak met hun duiven naar de vereniging volgens een vooraf opgesteld rooster. De liefhebbers geven twee dagen voor het inkorven bij hun vereniging aan hoeveel duiven ze mee willen geven op de vlucht. De vereniging bepaalt dan op voorhand een inkorfschema en neemt voldoende tijd om de inkorving af te werken. Elke deelnemer wordt vervolgens een tijd doorgegeven waarop hij/zij op de club wordt verwacht. De liefhebber dient de doffers en duivinnen gescheiden aan te bieden. Het gebouw, behalve het inkorfdeel, blijft gesloten en de deelnemers dienen buiten het gebouw (in de auto) te wachten totdat men aan de beurt is. De auto dient voldoende geventileerd te worden wanneer er duiven in aanwezig zijn. Elk verenigingsgebouw dat in aanmerking komt als inkorfcentrum wordt vooraf geïnspecteerd door een vertegenwoordiger van de afdeling om te bepalen of men aan de voorwaarden voldoet.
In het inkorflokaal ben je met maximaal 3 personen:
 1 persoon achter de inkorftafel die zelf de duiven pakt uit de mand van de liefhebber,
de duif over de inkorfantenne haalt, het ringnummer controleert en de duif in de verzendmand plaatst.
 1 persoon die de computer bedient en de data van de klokken in- en uitleest
 1 persoon die optreedt als toezichthouder en die de liefhebbers afroept volgens schema
Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de toezichthouder aanwezig is.
Na elke inkorving dienen de aanwezigen hun handen te desinfecteren. Ook dient er desinfectiemiddel/doekje beschikbaar te zijn om de klok(ken) te desinfecteren. Om het dragelijk te houden is er de mogelijkheid om tijdens het proces van rol te wisselen. De verplichte handtekeningen op de uitdraaien van de klokken kunnen vervallen. Het laden en overladen van de manden in de vrachtwagen geschiedt door maximaal vier personen waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd.

Protocol Transport van duiven
1. Het laden van de manden in de vrachtwagen geschiedt door maximaal 4 personen, waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor het lossen van lege manden.
2. De duiven worden vervoerd volgens de actuele regels die gelden in de (internationale) transportsector. De convoyeur mag meereizen in de cabine van de truck.
3. Het water geven van de duiven gebeurt via het aanwezige systeem.
4. Bij het verzorgen van de duiven wordt de 1,5 meter afstand in het gangpad gehanteerd.
5. Betrokkenen dragen handschoenen (latexvrij) en na alle handelingen worden de handen gedesinfecteerd.

Protocol Lossing van de duiven
1. Op de losplaats dienen convoyeurs en chauffeurs de door het RIVM uitgebrachte regelgeving in acht te nemen. Minimaal 1,5 meter afstand bewaren; geen lichamelijk contact.
2. Betrokkenen dragen handschoenen (latexvrij).
3. Na de lossing van de duiven wordt de losplaats schoon achtergelaten. Vuil wordt in afvalzakken verzameld en de zak wordt dichtgebonden en bij thuiskomst in de afvalcontainer gedeponeerd.
4. Voor vertrek desinfecteert iedereen de handen.

Protocol voor het afslaan van de klokken
Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de toezichthouder aanwezig is. Het gebouw blijft verder voor alle andere activiteiten gesloten en er zullen geen kantine-activiteiten zijn. Binnen het gebouw zullen alle RIVM regels in acht worden genomen. De uitslag wordt bij voorkeur digitaal verstrekt.
1. De liefhebber komt met zijn/haar klok naar de vereniging volgens een vooraf opgesteld rooster.
2. Indien meer leden bij het gebouw aanwezig zijn, dient men op zijn/haar beurt van te wachten en daarbij moet de 1,5 meter afstandsregel in acht worden genomen.
3. De liefhebbers leveren hun klok in bij de toezichthouder, die deze uitleest, deze desinfecteert en dan aan de liefhebber teruggeeft.
4. De liefhebber vertrekt daarna meteen en kan het verloop van de vlucht thuis digitaal bekijken.

Bijlage 1 Verkort protocol verenigingen Inkorven
De liefhebbers komen op afspraak naar de vereniging volgens een vooraf opgesteld rooster. De liefhebbers geven twee dagen voor het inkorven aan hoeveel duiven ze mee willen geven op de wedvlucht. Vrachtduiven zijn toegestaan. Deze duiven hoeven niet over de inkorfantenne te worden gehaald. De vereniging bepaalt dan op voorhand een inkorfschema en neemt voldoende tijd om de inkorving af te werken. Geadviseerd wordt om het inkorven bij voorkeur te laten uitvoeren door liefhebbers die niet tot de risicogroepen behoren.
We onderscheiden vier verschillende rollen.
1e rol is de toezichthouder
2e rol is de inkorver
3e rol is voor de persoon die de computer bedient
4e rol is de liefhebber

Werkvolgorde
1. De toezichthouder ontvangt de liefhebber. Liefhebbers die nog niet aan de beurt zijn wachten in hun auto en vermijden alle contact met andere liefhebbers;
2. De liefhebber haalt de duiven uit de auto en plaatst de manden en de klok voor de deur van het inkorflokaal. De liefhebber neemt daarna weer plaats in de auto;
3. De toezichthouder brengt de manden en de klok naar het inkorflokaal nadat hij de handgrepen gedesinfecteerd heeft;
4. De inkorver neemt de mand en de klok over nadat de toezichthouder het inkorflokaal weer heeft verlaten. Nadat de klok is ingesteld wordt deze door de inkorver aangesloten op de inkorfantenne. De inkorver voert het gehele proces van inkorven zelfstandig uit. Het uit de mand nemen van de duiven, het halen van de duiven over de inkorfantenne, het controleren van de ring en het inkorven van de duif in de reismand;
5. Na de laatste duif geeft hij de toezichthouder een teken dat het inkorven is afgerond;
6. De inkorver brengt de klok naar degene die de computer bedient;
7. Na het uitlezen van de klok geeft deze een teken aan de toezichthouder;
8. De toezichthouder plaatst de manden en de klok weer buiten het inkorflokaal, desinfecteert de draaggrepen van manden en klok en geeft de liefhebber een teken dat het inkorven is afgerond;
9. De liefhebber laadt zelf de manden weer in de auto en vertrekt direct;
10. Na iedere liefhebber desinfecteren de toezichthouder, de inkorver en degene die de computer bedient grondig hun handen. De volgende liefhebber komt aan en de procedure herhaalt zich.
11. De verplichte handtekeningen op de uitdraaien van de klokken kunnen vervallen.

Afslaan van de klokken

Het afslaan van de klokken dient ook weer gefaseerd te worden uitgevoerd. Alle klokken worden afzonderlijk aangeleverd. De klokken worden in het inkorflokaal door de toezichthouder gedesinfecteerd. Na het uitlezen van de klokken kunnen de klokken weer gefaseerd afgehaald worden. Ook het thuisbrengen of opslaan van de klokken is een optie. In alle gevallen moet worden vermeden dat mensen onnodig samenkomen. Het advies is om geen papieren uitslagen te verstrekken.

Inladen en overladen van manden
Na het inkorven worden de transportmanden verzegeld. Voor het inladen wordt er gewerkt met maximaal vier personen. Tijdens het dragen van de manden hanteren we de onderlinge afstand van 1,5 meter. Vooraf en na afloop zorgvuldig alle hygiënemaatregelen uitvoeren. Uit onderstaande foto blijkt dat ook tijdens het dragen van de manden de onderlinge afstand van 1,5 meter behaald wordt.

Inkorven grotere aantallen duiven
De duiven worden door 3 leden ingekorfd. Ieder lid doet alle handelingen met een duif (uit de liefhebbersmand halen, de duif over de antenne halen en in de reismand zetten). Hierdoor kan de onderlinge afstand van anderhalve meter gehandhaafd worden en is er verder geen fysiek contact tussen de inkorvers nodig.
De mand(en) van de liefhebber, de inkorfantenne, en de reismanden worden in een driehoek opgesteld. De zijden van de driehoek zijn minimaal 2 meter. Zie afbeelding 1.
Afbeelding 1.
Inkorver 1 neemt als eerste een duif uit de mand van de liefhebber en loopt hiermee naar de inkorfantenne. Tegelijkertijd loopt inkorver 2 vanaf de inkorfantenne naar de reismand en inkorver 3 van de reismand naar de mand van de liefhebber. Inkorver 1 haalt de duif over de inkorfantenne en inkorver 3 pakt een duif uit de mand van de liefhebber. Als iedereen klaar is op zijn positie schuift iedereen weer een positie op. Inkorver 1 zet dan de duif in de reismand, inkorver 3 haalt de duif over de inkorfantenne en inkorver 2 pakt een duif uit de mand van de liefhebber. Zo gaat het door tot alle duiven in de mand zitten.
Reismanden
Antennee
Manden (en) liefhebber
≥ 2 m

Vraag en antwoord protocol duivensport
Toelichting
Ter verduidelijking van het protocol is er een ‘vraag en antwoord’ opgesteld. Alle vragen vanuit de afdelingen en de leden zijn in dit document verwerkt.
Algemeen
1. Zijn wij als vereniging verplicht om mee te werken aan het inkorven van duiven? Nee, het is een beslissing die de vereniging zelf mag nemen. Lokale omstandigheden kunnen maken dat dit voor sommige verenigingen te vroeg is. Het gaat hier om ‘losse vluchten’ zonder kampioenschappen. Leden die wel willen inkorven kunnen contact leggen met een vereniging in de omgeving.
2. Waarom afstand houden, we kunnen toch ook met mondkapjes werken? Nee, het werken met mondkapjes ter bescherming van een virus vraagt deskundig gebruik. Het onoordeelkundig gebruik kan zelfs leiden tot grotere risico’s. We houden in het protocol en de uitvoering de voorgeschreven 1.5 meter afstand aan.
3. Wie is verantwoordelijk voor het toezicht in de vereniging? Hiervoor is de centrumleider verantwoordelijk. Deze hebben wij in het protocol ook benoemd als de toezichthouder. Deze rol mag ook worden overgedragen gedurende het proces. Deze persoon houdt voortdurend in de gaten of men zich houdt aan het protocol. Dit geldt voor de mensen die werken in de vereniging en de leden die de duiven aanvoeren.
4. Wat doet de afdeling aan toezicht? De afdelingen zullen voor de eerste vlucht alle verenigingen moeten bezoeken om te beoordelen of men op de juiste wijze invulling kan geven aan het protocol. Daarna zullen er wekelijks steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd door de afdeling.
5. Waarom moet het protocol in de club aanwezig zijn? We vallen onder een regionale Noodverordening. De Veiligheidsregio heeft de gemeenten gevraagd om hier toezicht op te houden. Als een toezichthouder op de Noodverordening komt voor een controle dan dient het protocol te kunnen worden overlegd.
6. Hoe gaat het met het betalen van vluchtgelden? Het werken met contant geld moet worden vermeden. Er zijn voldoende oplossingen om dit digitaal af te werken.
7. Wat als de grenzen gesloten blijven? Het is niet te voorspellen hoe de buurlanden omgaan met het openstellen van de grenzen voor duiven. Mocht de lijn richting het zuiden dicht blijven dan moeten alternatieve vlieglijnen worden onderzocht. Het is aan de afdelingen om hier een besluit over te nemen in afstemming met het NPO.
Inkorven
8. Wij hebben een grote vereniging mogen wij met meerdere groepen inkorven? Nee, op dit moment zijn alle sportactiviteiten voor verenigingen verboden. Wij maken gebruik van de mogelijkheden uit de Noodverordening en dat staat alleen samenkomsten tot 3 personen toe.
9. Voor het inmanden zijn er wel vier personen toegestaan. Klopt dit is op basis van een uitzonderlijke toestemming en het gaat over een veel kortere periode dan het inkorven van de duiven.
10. Met maximaal maar drie personen in ons clubgebouw kunnen wij al onze duiven niet inkorven. Er zijn mogelijkheden denkbaar om vroeg op de inkorfdag te beginnen met het inzetten van de duiven. Je hebt dan langer de tijd om alle duiven in te manden. Het is wel belangrijk om de duiven van voldoende water te voorzien tijdens de inkorfdag.
11. In het protocol staat niets over inkorfstaten, hoeven leden deze niet te tekenen? Nee, we hebben te maken met een unieke situatie en de leden van de inkorfcommissie handelen de inkorving volledig af. Leden tekenen niet voor de inkorflijst.
12. Wat als er tussentijds een vraag is voor de liefhebber die aan de beurt is? Mocht dit zich voordoen bijvoorbeeld als het gaat om een kapotte chipring of de toestand van een duif dan gaat de toezichthouder naar buiten. De liefhebber zit te wachten in de auto en wordt aangeroepen door de toezichthouder. Ze gaan dan met elkaar in overleg met een minimale afstand van 1.5 meter.
13. Mogen we ook werken met vrachtduiven Ja, het protocol geeft richtlijnen voor het volledig inkorfproces van onze duiven. Bij vrachtduiven sla je een stap over. Het halen van de duif over de inkorfantenne en het uitlezen van de klok is dan niet noodzakelijk.
14. Mogen we ook werken met gummiringen? Wij adviseren om niet te werken met gummiringen. Het bedienen van de ringentang vraagt dat twee personen dichter bij elkaar komen dan de minimale 1.5 meter.
15. Hoe gaan we om met restduiven en -manden? Doordat liefhebbers vooraf aan moeten geven met hoeveel duiven ze komen kan er nauwkeuriger worden bepaald hoeveel restduiven er zijn. Vanwege de onderlinge afstand van minimaal 1.5 meter is het laten ‘overlopen’ van duiven praktisch niet uitvoerbaar. Zet de restduiven apart en overleg met de chauffeur welke mogelijkheden er zijn.
Afslaan
16. Waarom geen papieren uitslag? Het wachten op de uitslag zal in de praktijk tot een samenkomst kunnen leiden. Daarnaast kan er via het papier verspreiding plaatsvinden. Het zijn weliswaar kleinere risico’s maar door de digitale beschikbaarheid kunnen de uitslagen ook thuis worden bekeken.
17. Niet al onze leden beschikken over een computer We begrijpen dat dit een punt van aandacht is maar het advies is om geen papieren vanuit de club mee te geven aan leden. We gaan er vanuit dat dit lokaal wordt opgelost.
18. In het protocol staat niets over de aankomstlijsten, hoeven leden deze niet te tekenen? Nee, we hebben te maken met een unieke situatie en de leden van de inkorfcommissie handelen het uitlezen van de klokken af. De aankomstlijst hoeft niet door leden ondertekent te worden.
Vervoer
19. Mogen de chauffeur en de convoyeur wel samen rijden? Vanuit de branche is het toegestaan om met twee personen in een cabine te verblijven. Ze moeten onderling wel afstand bewaren. Het is wel mogelijk om samen te reizen en te verblijven.
20. Wat als een vlucht niet gelost kan worden? Een vlucht die niet gelost kan worden zal in eerste instantie worden uitgesteld naar morgen. Mocht dit niet lukken dan zullen de duiven terug naar de lokalen gaan. Er zijn dan twee mogelijkheden, de duiven worden in de eigen omgeving gelost. Een andere mogelijkheid is dat de duiven terug naar de lokalen worden gebracht. Hier geldt dan de omgekeerde procedure van het inmanden van de duiven.

 

Inkorfmaatregelen en protocollen i.v.m. de coronacrisis 2020 naar minimaal de adviezen van het RIVM.Welke maatregelen moet de duivensport nemen om de 1,5 meter-samenleving binnen onze sport/hobby te eerbiedigen om zo voor eenieder een veilige omgeving te creëren. Met onderstaande maatregelen en protocollen moet het mogelijk zijn om de duivensport weer op te starten.

Algemeen:

In de tijd gezien moeten we tot een aangepast vliegprogramma komen in meerdere startscenario’s. Bijvoorbeeld per 1 juni, 16 juni, 1 juli enz.

Als we geen gedegen plan maken hoe we de duivensport vlot willen trekken conform de geldende richtlijnen en protocollen van het RIVM zal de overheid ons geen toestemming geven om te starten.

Het overgrote deel van onze leden zijn 65-plussers en behoren dus tot de risicogroep. We moeten daar extra rekening mee houden want het beleid van de overheid is: ‘We beschermen onze ouderen’ en ‘de volksgezondheid staat op één’.

Omdat veel duivenlokalen een horecagelegenheid hebben, is dat een belemmerende factor, omdat de verwachting is dat de horeca later open zal gaan. We moeten de mogelijkheid van drank consumeren uitsluiten. Ook toiletgelegenheden moeten zo veel mogelijk gesloten worden.

Het inkorven bij een andere vereniging omdat deze b.v. geen horecagelegenheid heeft, is af te raden. Het wordt dan te druk en de 1,5 meter afstand houden is moeilijker te realiseren. Dus verenigingen blijf thuis in je eigen lokaal (tenzij jouw vereniging geen veilige manier van inkorven kan bieden) en pas het inkorfprotocol toe en houd je aan de richtlijnen.

Als er ingekorfd gaat worden, zal er een strak schema gemaakt moeten worden en zullen de oudste leden het eerst aan de beurt komen, zodat zij ook sneller naar huis kunnen, omdat ze de meest kwetsbare groep zijn.

De liefhebbers maken vooraf het vracht- en poulegeld over naar de penningmeester. De penningmeester houdt bij of er voldoende krediet is. Zo zorgen we ervoor dat er niet met contant geld afgerekend wordt.

De liefhebber geeft 2 dagen voor elke vlucht aan, hoeveel duiven hij inkorft, voor zowel africhting als wedvlucht.

De Commissie maakt dan een passend inkorfrooster.RIVM maatregelingen en aanvullingen daarop:

Volg de aanwijzingen op zoals aangegeven op de poster.

Hoest en nies in een wegwerpzakdoekje of in je elleboog.

Gebruik eventueel een mondkapje en gebruik deze op de juiste wijze.

Blijf thuis als je verkouden bent, hoest, keelpijn of koorts hebt.

Kom, indien mogelijk, alléén naar het lokaal en rijd niet samen in één auto.

Was vóór en na het inmanden je handen en ontsmet je handen met de ontsmettingsgel die aanwezig is in het lokaal.

Houd je aan de richtingsspijlen en afzettingen.

Zorg voor een éénrichtingsverkeer in het lokaal, zodat je elkaar niet tegen komt. Maak indien mogelijk een aparte in-en uitgang.

Geef elkaar de ruimte en doe vaker een stap terug.

Raak zo weinig mogelijk aan; de overdracht van het virus gaat ook via contacten rechtstreeks, maar ook via objecten zoals duiven, klokken, formulieren, geld, tafels en stoelen, toiletten, deurklinken enz.

Maak je manden schoon en stofvrij en desinfecteer je manden en klok.

Blijf zo kort mogelijk in en bij het lokaal en ga naar huis als je duiven zijn ingekorfd.

Kom niet aan je gezicht met je handen en was bij thuiskomst je handen met zeep.

Papieren verenigingsuitslag worden niet gemaakt ( zie bij instructies wedvluchten) , uitslagen staan op de website van de vereniging, CCE-site of via mail. Voor die leden die geen computer hebben zal een clubgenoot een print maken en in de brievenbus doen.

Het bestuur zorgt voor desinfecteren van het lokaal in de breedste zin van het woord.

Leg je papieren zoals hoklijst en entlijst en aankomstlijst van de vorige vlucht op een door het bestuur aan te wijzen plek.Inkorfprotocol:

Note: Indien er voor alleen africhten van de duiven gekozen wordt, zijn er veel minder contactmomenten dan als er voor wedvluchten gekozen wordt. Denk serieus na over de vele voordelen ( minder contacten, geen klok nodig, geen computer nodig, geen uitslag, geen afslaan van klokken, minder bewegingen, sneller naar huis enz.).Inkorven voor africhtingsvluchten. ( liefhebber zet zelf de duiven in de reismanden).

 • Bestuur heeft inkorfschema gemaakt en aanwezige commissieleden, inkorver en inkorfcoördinator dragen handschoenen en mondkapje.

 • Inkorven op afspraak, zie schema. Kom op tijd maar zeker niet te vroeg.

 • Wacht in de auto of op 1,5 meter afstand van elkaar tot je geroepen wordt om in te manden

 • Degene die voor je is, heeft voorrang. Wacht tot hij zijn mand weer in of bij de auto of op de 1,5 meter afstand plek heeft staan.

 • Spreek zo weinig mogelijk tijdens het inkorven, zodat er geen ademdruppels (aerosoldruppeltjes) in de lucht komen.

 • Zet je duivenmand op de tafel in het lokaal.

 • Korf zelf je duiven in de reismand die je wordt toegewezen.

 • Volg de instructies van de inkorfcoördinator nauwgezet op.

 • Als je klaar bent met inkorven, verlaat je het inkorflokaal en houd je aan de 1,5 meter afstand.

 • De inkorfcoördinator houdt het aantal ingekorfde duiven per liefhebber bij.

 • Als de mogelijkheid bestaat, neem je een andere uitgang dan de ingang en volg de richtingspijlen.

 • Ga direct naar huis.Inkorven voor wedvluchten.( duiven worden door de liefhebber aangegeven)

Het bestuur heeft een inkorfschema gemaakt en aanwezige commissieleden, inkorver en inkorfcoördinator, dragen handschoenen en mondkapje.

Inkorver en inkorfcoördinator bevinden zich achter plexiglas. Er is een opening om de duiven aan te geven.

Er is vooraf geld overgemaakt naar de penningmeester, zodat er niet met contant geld betaald hoeft te worden.

Er zijn vrijwilligers beschikbaar die de klokken terugbrengen naar de leden na het inkorven en ook na het afslaan.

De liefhebbers zorgen ervoor dat de overdracht van de klokken gebeurt zonder contactmoment.

Hang bijvoorbeeld een plastic tas aan de voordeur of poort. Desinfecteer je klok.

 • Inkorven op afspraak, zie schema. Kom op tijd maar zeker niet te vroeg.

 • Wacht in de auto of op de 1,5 meter afstand tot je geroepen wordt om in te manden

 • De coördinator ziet toe dat de klok op de juiste wijze ingesteld wordt en de duiven correct ingekorfd worden.

 • Volg de instructies van de inkorfcoördinator nauwgezet op.

 • Als je klaar bent met inkorven, verlaat je het inkorflokaal. Volg de pijlen.

 • De liefhebber gaat direct naar huis. De klok met het inkorfoverzicht wordt thuis gebracht. Hang een plastic zak aan de voordeur/poort waar de klok en inkorflijst in gedaan kan worden.

 • Na thuiskomst van de duiven bel je het bandje of krijg je een app om te horen wanneer de klok met de ondertekende inkorflijst wordt opgehaald.

 • Doe de klok met het inkorfoverzicht in de plastic zak.

 • Klokken worden opgehaald om afgeslagen te worden door vrijwilligers. Zo zijn er minder mensen in het lokaal.

 • Klok, aankomstlijst worden weer thuisgebracht en worden in de plastic zak gedaan aan de deur/poort.

 • Ondertekende aankomstlijst bij de eerstvolgende inkorving meebrengen.

 • Desinfecteer je klok zorgvuldig en was je handen.Inkorven voor wedvluchten.(duiven worden niet door de liefhebber aangegeven) • Inkorven op afspraak, zie schema. Kom op tijd maar zeker niet te vroeg.

 • Wacht in de auto of op de 1,5 meter afstand tot je geroepen wordt om in te manden.

 • Zet je duivenmand en klok op de tafel in de deur van het inkorflokaal. Geef duidelijk op de manden aan welke de doffers en duivinnen zijn.

 • Ga terug naar je auto of op minimaal 1,5 meter afstand van clubgenoten wachten tot je duiven ingekorfd zijn.

 • De inkorfcoördinator desinfecteert het handvat van de mand en de klok en neemt de mand en klok mee naar de inkorftafel.

 • De inkorfcoördinator ziet er op toe dat de klok op de juiste wijze wordt ingesteld en de duiven correct ingekorfd worden.

 • De inkorver verricht alle inkorfhandelingen en geeft aan de coördinator door wanneer de laatste duif is ingekorfd.

 • Diegene die de computer bedient komt de klok ophalen bij de coördinator.

 • De coördinator zet de lege mand bij de uitgang desinfecteert het handvat en roept de liefhebber om de mand, op te halen.

 • De liefhebber gaat naar huis. De klok met het inkorfoverzicht wordt thuis gebracht. Hang een plastic zak aan de voordeur/poort waar de klok en inkorflijst in gedaan kan worden.

 • Na thuiskomst van de duiven bel je het bandje of krijg je een app om te horen wanneer de klok met de ondertekende inkorflijst wordt opgehaald.

 • Bij het ophalen doe je de klok met het getekende inkorfoverzicht in de plastic zak.

 • Klokken worden opgehaald om afgeslagen te worden door vrijwilligers. Zo zijn er minder mensen in het lokaal.

 • Klok, aankomstlijst en eventueel de uitslag worden weer thuisgebracht en worden in de plastic zak gedaan aan de deur/poort.

 • Ondertekende aankomstlijst bij de eerstvolgende inkorving meebrengen.

 • Desinfecteer je klok zorgvuldig en was je handen.Algemene richtlijnen voor het bestuur en commissies.

Maak een schema en maak afspraken met de liefhebbers over tijdstip van inkorven mede aan de hand van het aantal in te korven duiven per liefhebber.

 • Zorg voor goede ventilatie in het lokaal.

 • Sluit de deuren naar de kantine/zaal.

 • Zorg dat er desinfecterende middelen aanwezig zijn, als ook papieren wegwerpdoeken, handschoenen en mondkapjes minimaal FFP2 kwaliteit.

 • Maak een plexiglas afscheiding in het inkorflokaal.

 • Zet een route uit d.m.v. linten en pijlen op de grond.

 • Zorg voor zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer.

 • Zet een tafel klaar voor de in te leveren papieren.

 • Na het inkorven en klokken lichten, alle gebruikte spullen ( klokken, inkorfantenne, ringentang, computer, deurklinken, tafels, stoelen e.d. desinfecteren

 • Geen horeca, zelfs geen koffie of water.

 • Zo min mogelijk bestuursleden en commissieleden aanwezig laten zijn.

 • Zorg voor meer tijd om in te korven om meer spreiding te krijgen en geef extra aandacht aan de oudsten en zij die moeten werken.

 • Zorg dat leden hun handen kunnen desinfecteren met desinfecteermiddel.

 • Zie er op toe dat instructies worden opgevolgd.

 • Het laden van de manden in de vrachtwagen geschiedt door 4 personen, waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor het lossen van lege manden.Algemene maatregelen voor de liefhebber:

 • Geef 2 dagen voor inkorven het aantal in te korven duiven door.

 • Zorg dat er geld overgeboekt is op de rekening van de penningmeester.

 • Kom indien mogelijk alleen naar het lokaal en rijd niet samen in één auto.

 • Blijf in de auto wachten op je beurt en zorg voor voldoende ventilatie in de auto en zet de manden met duiven buiten de auto in de schaduw.

 • Als je met de fiets komt, houd je minimaal 1,5 meter afstand van de anderen.

 • Afhankelijk van de te kiezen procedure breng je je duiven richting inkorflokaal.

 • Je gaat terug naar de auto of neemt weer de 1,5 meter afstand in acht.

 • Als de duiven ingekorfd zijn, haal je de mand op bij de uitgang afhankelijk van de gekozen procedure.

 • Je gaat naar huis.

 • Kom onderweg naar huis niet aan je gezicht.

 • Zorg dat er een plastic zak aan je voordeur of poort hangt.

 • Was je handen grondig met water en zeep.

Bestuur CCE

23 april 2020 

Informatie over eventueel vervolg vliegseizoen 2020

Geachte lezer,

De afgelopen periode zijn ons een aantal ontvallen met name door de Corona perikelen. Vanaf deze plek willen we namens de afdeling Oost Brabant alle gezinnen, families, vrienden en kennissen van getroffen leden condoleren met het verlies van hun geliefden, waar vaak afscheid nemen niet eens mogelijk is gebleken. Op veel plekken in onze regio zijn vele verliezen te betreuren in de lokale brandhaarden met name in de gebieden rondom Uden en Meijerijstad. Nog steeds vechten velen voor hun leven op de intensive care afdelingen in de ziekenhuizen. Alle zieken, van harte beterschap en hopelijk  een spoedig herstel van deze nare ziekte die inderdaad pandemische vormen heeft aangenomen. We zullen er nog lang veel last van hebben.

Onder onze leden komt heel vaak de vraag naar voren: wanneer kunnen we weer gaan vliegen? Deze vraag kan ook na de uitleg van vanavond door onze minister president op dit moment nog niet worden beantwoord. Onze inschatting is dat het nog geruime tijd zal kunnen duren voordat we weer kunnen denken aan het organiseren van africhtings- en wedvluchten zeker als we het hoge aantal oudere leden in ons ledenbestand in ogenschouw nemen. We willen echter wel klaar staan als de regels voor ons als niet contactsport versoepeld worden, waarbij we niet moeten vergeten dat we ook afhankelijk zijn van ontwikkelingen in België en Frankrijk.

Wat in ieder geval wel duidelijk is dat we uit moeten gaan van de 1,5 meter samenleving. Om u enig idee te geven over hoe het inmanden er dan uit gaat zien heeft een werkgroep bestaande uit afdelingen 10 en 11 in overleg met WOWD bijgaand concept protocol (zie boven) voor de duivensport in Nederland opgesteld. (Voor de begeleidende tekst, zie boven) Let op, dit is een concept en zeker nog niet volledig. Het geeft u een idee over hoe de inrichting in de lokalen zou moeten zijn. Onze vraag aan u is om dit protocol aandachtig te besturen en uw opmerkingen aan ons door te geven. De voorkeur heeft een e mail aan ons afdelingsadres. Graag voor donderdagmiddag 12.00, dan kunnen we het nog opnemen in onze reactie aan het bestuur NPO, die ons gevraagd heeft voor a.s. vrijdag te reageren. Hierna zal er een definitief protocol zijn, wat een belangrijke basis zal zijn voor een verzoek tot instemming in Nederland, waarbij benadrukt moet worden dat het nog niets zegt over eventuele eisen vanuit de Belgische en Franse regering.

Interessant in dit verband is de discussie of het vliegen uit andere richtingen een optie is? Misschien wel, maar in Duitsland zijn we dan gebonden aan allerlei vervoersregels waaraan we niet altijd kunnen voldoen en waarvoor we dispensatie moeten zien te krijgen. Het vliegen in noordelijke richting zou mogelijk zijn, maar dan moet wel een goede afstemming gevonden worden met de noordelijke afdelingen. Kortom, programma technisch veel vraagtekens en opties. Voor deze discussie hebben we iets meer tijd, maar ook die moet worden gevoerd. Hoe denken uw leden hierover? Ook dit horen wij graag.

Met vriendelijke groeten, namens bestuur Oost-Brabant

Ron Hanegraaf

Secretaris Afd.3 Oost-Brabant